CO2-prestatieladder

 

HPG richt zijn beleid op het zo verantwoord mogelijk omgaan met onze leefomgeving. En het terugdringen van onze CO2-uitstoot is hier een logisch onderdeel van. Wij gebruiken hiervoor het model volgens de CO2-prestatieladder.

De verwachte klimaatveranderingen hebben grote invloed op zowel het milieu, als op flora en fauna. Ook de mens ondervindt hier direct de gevolgen van. Internationaal is daarom de roep ontstaan, om de CO2-emissie terug te dringen. Hierbij wordt in Nederland het model van de CO2-prestatieladder gebruikt. Dit model geeft bedrijven inzicht in hun CO2-uitstoot. Zo kunnen actief maatregelen genomen  worden om deze terug te dringen. Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl. Onze registratie als deelnemer aan de CO2-prestatieladder vindt u op: deelnemer.

HPG en CO2-prestatieladderCO2 certificaat

De holding M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft 1 dochtermaatschappij: HPG Hoveniers BV. Deze twee bedrijven samen vormen de boundary van de CO2-prestatieladder. In de rest van dit artikel en in de rapportages, worden deze bedrijven samen HPG genoemd.

HPG heeft zich in 2016 ten doel gesteld, om in 5 jaar tijd de CO2-uitstoot van het complete bedrijf met 12,5% terug te dringen. Dit percentage is steeds bepaald in relatie tot de omzet. Hierbij is het jaar  2015 als basisjaar genomen. Om de voortgang van deze reductie te monitoren, is elk half jaar de totale CO2-emissie van het bedrijf geïnventariseerd.

De inventarisatie van onze CO2-uitstoot in 2015 geeft een uitstoot aan van 78,3 ton CO2 per € 1.000.000,- omzet. Deze uitstoot blijkt voornamelijk veroorzaakt te zijn door het brandstofgebruik van bedrijfswagens en machines. Willen we onze CO2-prestatie verbeteren, dan zullen we ons dus vooral hierop moeten richten.

Voortgang terugdringing CO2-uitstoot

In de periode 2016-2018 had HPG zijn CO2-uitstoot met 17% weten terug te dringen. Hiermee was de doelstelling dus al ruim gehaald. Eind 2022 was de CO2-uitstoot van HPG in relatie tot de omzet 50% lager dan in 2015!

Om een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de bedrijfsactiviteiten en de CO2-uitstoot, wordt deze uitstoot met ingang van 2018 niet meer uitgedrukt per € 1.000.000,- omzet, maar per fte. Zo wordt voorkomen, dat een jaarlijkse fluctuatie in de hoeveelheid materiaalinkopen,  deze uitslag positief of negatief kan beïnvloeden.

De afgelopen jaren heeft HPG jaarlijks een groei van de omzet laten zien, deels door projecten op afstand. Hierdoor bleek het niet meer mogelijk  om onze absolute CO2-emissie verder te verlagen. Daarom is voor de periode 2022-2024 het beleid om onze CO2-uitstoot te consolideren. Het pakket van maatregelen hiervoor bevat onder ander de volgende zaken:

  • het trainen en instrueren van medewerkers over energiezuinig rijden
  • het trainen en instrueren van medewerkers over duurzame omgang met energiegebruik, machines en materialen
  • het toepassen van technische en organisatorische maatregelen voor energiebesparing
  • het investeren in duurzame bedrijfswagens, machines en gereedschappen
  • het optimaliseren van afvalstromen

Rapportages CO2

Hieronder vindt u de diverse rapporten en inventarisaties van de CO2-emissie van HPG:

Link to Contact Page