CO2-prestatieladder

 

HPG richt zijn beleid op het zo verantwoord mogelijk omgaan met onze leefomgeving. En het terugdringen van onze CO2-uitstoot is hier een logisch onderdeel van. Wij gebruiken hiervoor het model volgens de CO2-prestatieladder.

De verwachte klimaatveranderingen hebben grote invloed op zowel het milieu, als op flora en fauna. Ook de mens ondervindt hier direct de gevolgen van. Internationaal is daarom de roep ontstaan, om de CO2-emissie terug te dringen. Hierbij wordt in Nederland het model van de CO2-prestatieladder gebruikt. Dit model geeft bedrijven inzicht in hun CO2-uitstoot. Zo kunnen actief maatregelen genomen  worden om deze terug te dringen. Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl. Onze registratie als deelnemer aan de CO2-prestatieladder vindt u op: deelnemer.

HPG en CO2-prestatieladder

De holding M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft 2 dochtermaatschappijen: HPG Hoveniers BV en HPG Groenprojecten BV. Deze drie bedrijven samen vormen de boundary van de CO2-prestatieladder. In de rest van dit artikel en in de rapportages, worden deze bedrijven samen HPG genoemd.

HPG heeft zich in 2016 ten doel gesteld, om in 5 jaar tijd de CO2-uitstoot van het complete bedrijf met 12,5% terug te dringen. Dit percentage is steeds bepaald in relatie tot de omzet. Hierbij is het jaar  2015 als basisjaar genomen. Om de voortgang van deze reductie te monitoren, is elk half jaar de totale CO2-emissie van het bedrijf geïnventariseerd.

De inventarisatie van onze CO2-uitstoot in 2015 geeft een uitstoot aan van 78,3 ton CO2 per € 1.000.000,- omzet. Deze uitstoot blijkt voornameijk veroorzaakt te zijn door het brandstofgebruik van bedrijfswagens en machines. Willen we onze CO2-prestatie verbeteren, dan zullen we ons dus vooral hierop moeten richten.

Voortgang terugdringing CO2-uitstoot

In 2016 was onze CO2-uitstoot 69 ton per € 1.000.000,- omzet. En in 2017 was deze uitstoot 60 ton. Dit is een reductie van 23% ten opzichte van het basisjaar 2015. Dankzij onze serieuze inspanningen hebben we onze doelstelling voor 2020 nu al ruimschoots gehaald. Maar hiermee houdt het natuurlijk niet op.

HPG zal haar CO2-emissie in de komende jaren verder stapsgewijs reduceren. Het pakket van maatregelen hiervoor bevat onder ander de volgende zaken:

  • het trainen en instrueren van medewerkers over energie-zuinig rijden
  • het trainen en instrueren van medewerkers over duurzame omgang met energiegebruik, machines en materialen
  • het toepassen van technische en organisatorische maatregelen voor energiebesparing
  • het investeren in duurzame bedrijfswagens, machines en gereedschappen
  • het optimaliseren van afvalstromen

Om een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de bedrijfsactiviteiten en de CO2-uitstoot, zal deze uitstoot met ingang van 2018 niet meer worden uitgedrukt per € 1.000.000,- omzet, maar per fte. Zo wordt voorkomen, dat een jaarlijkse flucturatie in de hoeveelheid materiaalinkopen,  deze uitslag positief of negatief kan beïnvloeden.

Rapportages CO2

Hieronder vindt u de diverse rapporten en inventarisaties van de CO2-emissie van HPG:

Link to Contact Page