CO2-prestatieladder

 

 

Het beleid van HPG is gericht op het zo verantwoord mogelijk omgaan met onze leefomgeving. Het terugdringen van onze CO2-uitstoot is hier een logisch onderdeel van. Wij gebruiken hiervoor het model volgens de CO2-prestatieladder

De verwachte klimaatveranderingen hebben grote invloed op zowel het milieu, als op flora en fauna. De mens ondervindt hier direct de gevolgen van. Internationaal is daarom de roep ontstaan om de CO2-emissie terug te dringen. In Nederland wordt hierbij gebruik gemaakt van het CO2-prestatieladder model. Dit model  geeft bedrijven inzicht in hun CO2-uitstoot, zodat actief maatregelen genomen kunnen worden om deze terug te dringen. Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl. Onze registratie als deelnemer aan de CO2-prestatieladder vindt u op: deelnemer.

HPG en CO2-prestatieladder

De holding M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft 2 dochtermaatschappijen: HPG Hoveniers BV en HPG Groenprojecten BV. Deze drie bedrijven samen vormen de boundary van de CO2-prestatieladder. In de rest van dit artikel en in de rapportages, worden deze bedrijven samen HPG genoemd.

HPG heeft zich ten doel gesteld om in 5 jaar tijd de CO2-uitstoot van het complete bedrijf met 12,5% terug te dringen. Dit percentage wordt berekend in relatie tot de omzet. Het jaar  2015 is als basisjaar genomen. Om de voortgang te kunnen monitoren, wordt elk half jaar de totale CO2-emissie van het bedrijf geïnventariseerd.

Uit de inventarisatie van onze CO2-uitstoot in 2015 blijkt, dat de 78,3 ton uitstoot per € 1.000.000,- omzet, voornameijk veroorzaakt wordt door het brandstofgebruik van bedrijfswagens en machines. Willen we onze CO2-prestatie verbeteren, dan zullen we ons dus met name hierop moeten richten.

In 2016 was onze CO2-uitstoot 69 ton per € 1.000.000,- omzet. Hiermee hebben we onze doelstelling voor het eerste jaar dus ruimschoots gehaald.

Door een pakket van maatregelen zal HPG haar CO2-emissie in de komende jaren verder stapsgewijs reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder ander de volgende zaken:

  • trainen en instrueren van medewerkers over energie-zuinig rijden
  • trainen en instrueren van medewerkers over duurzame omgang met energiegebruik, machines en materialen
  • toepassen van technische en organisatorische maatregelen voor energiebesparing
  • investeren in duurzame bedrijfswagens, machines en gereedschappen
  • optimalisatie van afvalstromen

Hieronder vindt u de divers rapporten en inventarisaties van de CO2-emissie van HPG:

 

CO2-prestatieladder: certificaat CO2-bewust
CO2-bewust-certificaat
Link to Contact Page