CO2-prestatieladder

 

 

Het beleid van HPG is gericht op het zo verantwoord mogelijk omgaan met onze leefomgeving. En het terugdringen van onze CO2-uitstoot is hier een logisch onderdeel van. Wij gebruiken hiervoor het model volgens de CO2-prestatieladder

De verwachte klimaatveranderingen hebben grote invloed op zowel het milieu, als op flora en fauna. Ook de mens ondervindt hier direct de gevolgen van. Internationaal is daarom de roep ontstaan, om de CO2-emissie terug te dringen. Hierbij wordt in Nederland wordt gebruik gemaakt van het CO2-prestatieladder model. Dit model geeft bedrijven inzicht in hun CO2-uitstoot. Zo kunnen actief maatregelen genomen  worden om deze terug te dringen. Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl. Onze registratie als deelnemer aan de CO2-prestatieladder vindt u op: deelnemer.

HPG en CO2-prestatieladder

De holding M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft 2 dochtermaatschappijen: HPG Hoveniers BV en HPG Groenprojecten BV. Deze drie bedrijven samen vormen de boundary van de CO2-prestatieladder. In de rest van dit artikel en in de rapportages, worden deze bedrijven samen HPG genoemd.

HPG heeft zich ten doel gesteld, om in 5 jaar tijd de CO2-uitstoot van het complete bedrijf met 12,5% terug te dringen. Dit percentage wordt berekend in relatie tot de omzet. Hierbij is het jaar  2015 als basisjaar genomen. Om de voortgang van deze reductie te kunnen monitoren, wordt elk half jaar de totale CO2-emissie van het bedrijf geïnventariseerd.

De inventarisatie van onze CO2-uitstoot in 2015 geeft een uitstoot van 78,3 ton CO2 per € 1.000.000,- omzet. Deze uitstoot blijkt voornameijk veroorzaakt te worden door het brandstofgebruik van bedrijfswagens en machines. Willen we onze CO2-prestatie verbeteren, dan zullen we ons dus vooral hierop moeten richten.

In 2016 was onze CO2-uitstoot 69 ton per € 1.000.000,- omzet. Hiermee hebben we onze doelstelling voor het eerste jaar dus ruimschoots gehaald.

Door een pakket van maatregelen zal HPG haar CO2-emissie in de komende jaren verder stapsgewijs reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder ander de volgende zaken:

  • trainen en instrueren van medewerkers over energie-zuinig rijden
  • trainen en instrueren van medewerkers over duurzame omgang met energiegebruik, machines en materialen
  • toepassen van technische en organisatorische maatregelen voor energiebesparing
  • investeren in duurzame bedrijfswagens, machines en gereedschappen
  • optimalisatie van afvalstromen

Rapportages CO2

Hieronder vindt u de diverse rapporten en inventarisaties van de CO2-emissie van HPG:

CO2-prestatieladder: certificaat CO2-bewust
CO2-bewust-certificaat
Link to Contact Page